ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

 
Συγγραφή ερωτήσεων και απαντήσεων από τον Νεκτάριο Πρωτοπαπά

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.
Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο κουμπί εξηγήσεις ανοίγει το πλαίσιο της εξήγησης με κλικ ξανακλείνει.


   1.

Στον τύπο του φαινομένου Doppler οι εμφανιζόμενες ταχύτητες αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του μέσου διάδοσης.

   2.

Όταν μια ελαστική σφαίρα προσπίπτει κάθετα σε λείο τοίχο η ορμή της παραμένει σταθερή.

   3.

Σε όλα τα ρευστά υπάρχει γραμμική αναλογία ανάμεσα στην εσωτερική τριβή που παρουσιάζουν κατά τη ροή τους και την ταχύτητα ροής.

   4.

Αν μια ομάδα ανθρώπων κινηθεί με βηματισμό πάνω στη γέφυρα, η γέφυρα διεγείρεται και εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας.

   5.

Δύο διαδοχικές κοιλίες σε ένα στάσιμο κύμα βρίσκονται σε συμφωνία φάσης.

   6.

Όταν μια σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά σε λείο τοίχο η κινητική της ενέργεια μένει σταθερή.

   7.

Η ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερή και ανάλογη με το τετράγωνο του πλάτους.

   8.

Η ταλάντωση του εκκρεμούς είναι μια αποσβεννύμενη ταλάντωση.

   9.

Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση, προκύπτει απλή αρμονική ταλάντωση.

   10.

Η συμβολή είναι φαινόμενο κοινό και για τα μηχανικά αλλά και για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

   11.

Κατά την κεντρική κρούση δύο σφαιρών με ίδιες μάζες συμβαίνει πάντα ανταλλαγή ταχυτήτων.

   12.

Tο αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρουν πάνω σε ένα στερεό σώμα το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ισούται με το γινόμενο της ροπής αδράνειας (υπολογισμένης ως προς τον άξονα περιστροφής) και της γωνιακής ταχύτητας του σώματος.

   13.

Τα αέρια είναι συμπιεστά, γιατί ο όγκος τους εξαρτάται από την πίεσή τους.

   14.

Μια σφαίρα μικρής μάζας m προσκρούει ελαστικά με ταχύτητα υ και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της είναι ίσο με 2mυ.

   15.

Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη με την απόσταση από τον πυθμένα ενός ανοικτού δοχείου που περιέχει το υγρό.

   16.

Ο συντελεστής ιξώδους έχει ως μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 Ν∙m/s.

   17.

Στο φαινόμενο της παλίρροιας η βαρυτική έλξη της Σελήνης εξαναγκάζει τη μάζα του νερού στην επιφάνεια της Γης σε ταλάντωση.

   18.

Οι σύγχρονες πηγές δημιουργούν ταυτόχρονα μέγιστα και ελάχιστα.

   19.

Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα το 1 kg∙m.

   20.

Σε έναν σωλήνα το ιδανικό ρευστό που κυλάει σε κάποια φλέβα δεν αναμιγνύεται με το περιεχόμενο άλλης φλέβας του σωλήνα.

   21.

Η παροχή σωλήνα ή φλέβας σε κάποια θέση είναι ίση με το πηλίκο του εμβαδού της διατομής προς την ταχύτητα του ρευστού στη θέση αυτή.

   22.

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα μέσον εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου.

   23.

Σε ένα ιδανικό ρευστό η πυκνότητά του σε όλη του την έκταση είναι ίδια.

   24.

Σε ένα εκκρεμές ρολόι,επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της απόσβεσης.

   25.

Στο στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση.

   26.

Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της απομάκρυνσης.

   27.

Όταν γίνεται σεισμός τα κτίρια εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση. Στην περίπτωση αυτή ρόλο διεγέρτη παίζουν τα σεισμικά κύματα.

   28.

Αν σ’ ένα ελεύθερο σώμα ασκηθεί μόνο μία δύναμη που ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το σώμα μπορεί να εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση.

   29.

Τα ιδανικά ρευστά είναι ασυμπίεστα.

   30.

Η συρρίκνωση των αστεριών στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους οφείλεται σε εσωτερικές δυνάμεις με αποτέλεσμα η στροφορμή τους να παραμένει σταθερή.

   31.

Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο.

   32.

Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η διεγείρουσα δύναμη είναι μια περιοδική δύναμη.

   33.

Η υδροστατική πίεση έχει νόημα μόνο εφόσον το υγρό βρίσκεται μέσα σε πεδίο βαρύτητας.

   34.

Η εσωτερική τριβή μέσα σ’ ένα ρευστό ονομάζεται ιξώδες.

   35.

To πουάζ είναι μονάδα μέτρησης του συντελεστή ιξώδους.

   36.

Ο ήχος στον αέρα διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα αν είναι ισχυρός ή όχι.

   37.

Κατά τη μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων της ίδιας μάζας συμβαίνει ανταλλαγή των κινητικών τους ενεργειών.

   38.

Αν σε ένα σχοινί που έχει το άκρο του δεμένο σε σταθερό σημείο διαδίδεται ένας παλμός, τότε ο παλμός αυτός αντιστρέφεται όταν ανακλαστεί στο σταθερό σημείο. συστήματος παραμένει σταθερή.

   39.

Στα ιδανικά ρευστά δεν εμφανίζονται τριβές μεταξύ των μορίων του ρευστού.

   40.

Σε ένα ποτάμι σταθερού πλάτους, εκεί που είναι ρηχό η παροχή αυξάνεται.

   41.

Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι διαφορετική από την αντίστοιχη σχέση για τον ήχο.

   42.

Κατά τη μετατροπή ενός αστεριού σε αστέρα νετρονίων (Pulsar) μειώνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του γύρω από τον άξονα του.

   43.

Η ροπή μιας δύναμης έχει ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη.

   44.

Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης.

   45.

Μια σφαίρα μικρής μάζας m προσκρούει ελαστικά με ταχύτητα υ και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής της είναι ίση με μηδέν.

   46.

Σύμφωνα με τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος είναι ανάλογη με το μήκος κύματος.

   47.

Ο συντελεστής ιξώδους εξαρτάται από τη θερμοκρασία.

   48.

Η συχνότητα μιας ελεύθερης ταλάντωσης (αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις) είναι η ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.

   49.

Το άναμμα και το σβήσιμο ενός φάρου είναι ένα περιοδικό φαινόμενο.

   50.

Στο μέσο της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών υπάρχει κοιλία.

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :